ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് വെറും 10 മിനുട്ട് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചു ഈസി ആയി...

ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ് വെറും 10 മിനുട്ട് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചു ഈസി ആയി ഉണ്ടാക്കാം.. പുഡിങ് ഇത് വരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവർക്ക് പോലും വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന കിടിലൻ ടെസ്റ്റിൽ ഈ പുഡിങ്...